Vietnamese Republican Orange County

By admin  

Phóng viên Đoàn Trọng nhận xét về buổi tập hợp đón bà Sara Palin


Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*